Felhasználási Feltételek

PLETYKA.COM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a pletyka.com üzemeltetői; továbbiakban: Üzemeltető), mint a www.pletyka.com címen üzemeltetett portál, ideértve az oldalon elérhető Fórumokat (ezek a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

1.2 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

2. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

2.1 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(a) a Szolgáltatás kizárólag az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b) a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül;

(c) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

2.2 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás publikus tartalmait olvashatják, de nem használhatják például az interaktív szolgáltatásokat.

2.3 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek okozott károkért.

2.4 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul.

3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A pletyka.com domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4. A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom

A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is)hitelességért, pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért ? az Üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt ? az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

5.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét.

6. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg. 1. A Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) [ez ügyben keressen bennünket az info@pletyka.com e-mailcímen]; 2. a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja; 3. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges; 4. a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását; 5. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről. Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

7. A Szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok

7.1 A Szolgáltatás keretében elérhető interaktív szolgáltatások (pl. fórumok, chat, üzenőfal és interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a Fórumok, sem a Fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására. A Fórumokon hozzászólásokat elhelyezni és, amennyiben alkalmazandó, témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. Az Üzemeltető a Fórumokat az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A Felhasználók által a Fórumokon közzé- vagy elérhetővé tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

7.2 Egyes Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen is.

7.3 A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7.4 A Felhasználó a Fórumokon történő közzé, - vagy elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi a Fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged az Üzemeltetőnek és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, az adott tartalom Szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítését, kiadását és átdolgozását. A Szerződés megszűnése az Üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

7.5 Az Üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

7.6 Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

8. A Szolgáltatással összefüggésben szervezett nyereményjátékokra és egyéb akciókra vonatkozó általános és különös szabályok

8.1 Az Üzemeltető által a Szolgáltatással kapcsolatban szervezett játék vagy más akció a (a továbbiakban együttesen: "Akciók") jelen Szabályzat hatálya alá tartozik. Az Akciók általában, a részvételi feltételekben elhelyezett ellenkező utalás hiányában csak regisztrált felhasználók számára érhetőek el.

8.2 A Felhasználó köteles az Akciókban való részvétellel összefüggésben rendeltetésszerűen használni a Szolgáltatást, így tilos minden visszaélés, például robotok használata. A Szabályzat megszegése az Akciókból való kizárást és az esetleges nyeremény elvesztését vonhatja maga után. A visszaélés megállapítása, a kizárás és a nyereménytől való megfosztás illetve egyéb szankciók alkalmazása tekintetében kizárólag az Üzemeltető álláspontja és döntése az irányadó. Az Akciókban való részvétel elengedhetetlen előfeltétele a valós, pontos és teljes kapcsolattartói adatok szolgáltatása az Üzemeltető részére. Nem megfelelő adatok megadása vagy hiányos adatszolgáltatás esetén az Üzemeltető nem köteles a nyeremény szolgáltatására illetve nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítéséért, annak elmaradásáért vagy egyéb következményekért.

8.3 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a nyeremény nyújtásáért, szolgáltatásáért, illetve egyébként a nyeremény tekintetében (például a nyeremény tulajdonsága, minősége, színvonala), amennyiben azt adott nyeremény szolgáltatásáért harmadik személy vállalt kötelezettséget. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítéséért sem, amennyiben azt harmadik személy (például Magyar Posta, futárszolgálat) végzi.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

9.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy
a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

9.3 A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

9.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

(a) a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(b) ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;

(c) a Felhasználó halálával;

(d) a Szolgáltatás megszűnésével; és

(e) új Szabályzat érvénybe lépésével.

9.5 A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga - tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi - nem illeti meg. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.

9.6 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

2007. október.5.


Besplatni Mali Oglasi u Srbiji